ALGEMENE VOORWAARDEN

Merkbouwer

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Samenwerkingsovereenkomst, Offertes en Overeenkomsten van opdracht van Merkbouwer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Merkbouwer behoudt zicht het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Als een bepaling uit de Algemene voorwaarden onverbindend blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is, en, gelet op het doel en de strekking van de Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 2- Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt aangesloten bij de definities zoals vastgelegd in Bijlage 1.

Artikel 3 – Offertes, Maandabonnementen en commissie basis

Offertes worden vrijblijvend door Merkbouwer verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Een Overeenkomst van Opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Offerte van Merkbouwer tot het verrichten van diensten schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd.

De door Merkbouwer uit te voeren Opdracht kan worden verricht via een door Opdrachtgever afgenomen Maandabonnement en/of op commissie basis. Ook is het mogelijk dat Merkbouwer van tevoren een Offerte verstrekt voor een specifiek Project of Opdracht. Deze worden apart gefactureerd.

Merkbouwer en Opdrachtgever kunnen vaste werkzaamheden afspreken welke via een Maandabonnement of op commissie basis worden uitgevoerd. Maandabonnementen worden telkens van rechtswege met een maand verlengd en dienen tegen het einde van de maand opgezegd te worden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Artikel 4- Samenwerkingsovereenkomst en Overeenkomst van opdracht

Merkbouwer maakt bij een samenwerking met een langere duur werkafspraken met Opdrachtgever in een Samenwerkingsovereenkomst. De Samenwerkingsovereenkomst is vervolgens van toepassing op iedere afzonderlijke Overeenkomst van opdracht die met Opdrachtgever gesloten wordt.

In de Overeenkomst van opdracht zullen de specifieke afspraken met betrekking tot de inhuur van de medewerkers en de voor Merkbouwer  werkzame derden worden opgenomen en bevat minimaal:

* de omschrijving van de Werkzaamheden;

* Het Tarief, zijnde een specificatie van de kosten van de Werkzaamheden welke op basis van een vaste prijs voor een Project of dienst en/of Maandabonnement worden verricht.

Artikel 5- Prijzen en betaling

De in de Offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Vanaf het moment dat een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Merkbouwer is gesloten is de Opdrachtgever gehouden de facturen te betalen.

Bij losse opdrachten / projecten wordt 50% van het offertebedrag gefactureerd na akkoord op de offerte.

Na de definitieve oplevering wordt het totale offertebedrag gefactureerd, verminderd met de 50% aanbetaling. Eventueel extra werk wordt in deze eindfactuur ook verwerkt

Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 14 dagen na verzending.

Merkbouwer heeft het recht om de werkzaamheden tijdelijk te staken totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Vanaf het moment dat de Opdrachtgever de betaaltermijn overschrijdt is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na aanmaning geen betaling verricht is dan is de Opdrachtgever wettelijke rente en EUR 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Merkbouwer

Als de Opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, stuurt Merkbouwer een aanmaning tot betaling. Wanneer de Opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan de verplichtingen heeft voldaan, is vanaf dat moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

Artikel 6 -Uitvoering van de overeenkomst

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Merkbouwer  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Merkbouwer  stemt met Opdrachtgever af of zij deze derden zelf inhuurt waarna de kosten worden door gefactureerd aan Opdrachtgever, of dat Opdrachtgever zelf een overeenkomst van opdracht sluit met deze derde partij voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. In dit laatste geval ontvangt Opdrachtgever direct de facturen van de betreffende derde.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Merkbouwer  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Merkbouwer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Merkbouwer zijn verstrekt, heeft Merkbouwer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Merkbouwer  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever alles heeft betaald wat open staat op dat moment.

Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Merkbouwer werkt bij voorkeur met een vast team aan marketeers. Het staat Merkbouwer echter vrij een van haar werknemers of voor haar werkzame derden die werkzaam zijn voor Opdrachtgever te laten vervangen door een ander. Merkbouwer meldt voorafgaand aan de vervanging aan Opdrachtgever wie de Werkzaamheden namens hem uitvoeren. Daarbij heeft Opdrachtgever niet het recht de vervanger zelf te weigeren, anders dan op grond van objectieve maatstaven.

Indien door Merkbouwer of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Mocht Merkbouwer onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, dan dient Opdrachtgever Merkbouwer schriftelijk in gebreke te stellen. Partijen komen overeen dat Merkbouwer een redelijke termijn, doch minimaal veertien dagen, wordt gegund om haar verplichtingen na te komen.

Artikel 7- Wijziging in de Opdracht

Eventuele wijzigingen in een reeds verstrekte Opdracht dient Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Merkbouwer door te gegeven.

Wijzigingen in een reeds verstrekte Opdracht die hogere kosten veroorzaken dan waar Merkbouwer bij het opstellen van de Offerte kon rekenen, zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever. Merkbouwer stuurt na een dergelijke wijziging een specificatie van de extra kosten. Na akkoord van Opdrachtgever zal Merkbouwer  deze extra diensten uitvoeren.

Artikel 8 – Overmacht

In geval van Overmacht wordt de nakoming door de betrokken Partijen van de uit de Samenwerkingsovereenkomst en/of Overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de Overmacht zonder dat Partijen jegens elkaar tot schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Van een geval van Overmacht zal direct schriftelijk mededeling worden gedaan en zullen zo spoedig mogelijk schriftelijke bewijsstukken aan de andere Partij worden overhandigd. Reeds geleverde prestaties door Merkbouwer tot aan het moment van Overmacht worden gefactureerd.

Artikel 9- Aansprakelijkheid

Merkbouwer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van Overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Merkbouwer is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever, van welke aard ook, indien Merkbouwer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Merkbouwer is niet aansprakelijk voor gebreken in producten dan wel de dienstverlening welke is geleverd door derden.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Merkbouwer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Merkbouwer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Opdrachtgever vrijwaart Merkbouwer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van Merkbouwer

De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. Merkbouwer  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Merkbouwer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is aangebracht.

De Opdrachtgever dient Merkbouwer  terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in Opdrachtgevers gegevens. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Merkbouwer geleden schade.

Artikel 10- Prijswijzigingen

Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabricaten benodigd voor de Opdracht, welke intreden na aanvaarding van de Opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten.

Artikel 11- Overdracht van rechten en verplichtingen

Zowel Merkbouwer als de Opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten uit de Overeenkomst(en) over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.

Artikel 12- Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

Door het verstrekken van een Opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Merkbouwer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

Alle intellectuele eigendomsrechten van door Merkbouwer ontworpen c.q. tot stand gebrachte concepten, modellen, methodieken, teksten, schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, films, enzovoorts blijven bij Merkbouwer berusten.

Auteursrechten zijn in de kosten van de ontwerpen niet inbegrepen.

De Opdrachtgever ontvangt van Merkbouwer een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Merkbouwer de uitvoering van een Opdracht voor de Opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de Opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan anders dan na schriftelijke toestemming.

Artikel 13- Beëindiging

De Opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht in verzuim te zijn:

– in geval enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen;

– bij faillissement, aangevraagde of toegekende surseance van betaling;

– bij liquidatie van het bedrijf.

Merkbouwer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Merkbouwer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende Algemene voorwaarden.

Merkbouwer heeft in de gevallen genoemd in 13.1 en 13.2, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 14- Toepasselijk recht

Op de met Merkbouwer gesloten overeenkomsten en Offertes is Nederlands recht van toepassing

In geval van een geschil tussen Partijen, voortvloeiende of verband houdende met (de uitvoering van) de Samenwerkingsovereenkomst of een Overeenkomst van opdracht, danwel deze Algemene voorwaarden, trachten Partijen in goed overging overleg tot een minnelijke schikking te komen. Mochten Partijen hierin niet binnen een redelijke termijn slagen, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Bijlage 1- Definities

Onderstaande begrippen hebben, als zij met hoofdletter worden geschreven, de betekenis zoals vastgelegd in dit artikel, waarbij de begrippen zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt kunnen worden:

Algemene voorwaarden: De Algemene voorwaarden van Merkbouwer zijn onverkort van toepassing op de Samenwerkingsovereenkomst en Overeenkomst van opdrachten welke gesloten worden met Opdrachtgever.

Bijlagen: alle documenten genoemd Bijlagen bij deze Algemene voorwaarden, die daarvan onlosmakelijk deel van uitmaken.

Overeenkomst van opdracht: een overeenkomst van opdracht conform artikel 7:400 BW tussen Opdrachtgever en Merkbouwer waarin de opdracht tot verlenen van Diensten wordt vastgelegd.

Diensten: alle op basis van een overeenkomst door Merkbouwer aan Opdrachtgever te leveren of geleverde diensten.

Intellectueleeigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet uitsluitend auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten, broncodes, octrooirechten, bedrijfsgeheimen, handelsnaamrechten en naburige rechten.

Maandabonnement: de Merkbouwer kunnen vaste werkzaamheden afspreken welke via een Maandabonnement worden uitgevoerd.

Offerte: een aanbod van Merkbouwer tot het sluiten van een overeenkomst.

Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan Merkbouwer Werkzaamheden te verrichten, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, tegen betalen van de overeengekomen tarieven.

Opdrachtnemer: Merkbouwer

Overmacht: een gebeurtenis die niet is te wijten aan de schuld van de betreffende Partij en evenmin voor zijn risico komt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot natuurrampen, oproer, oorlogshandelingen, brand en ontploffing. Niet onder Overmacht vallen stakingen, tekort aan personeel en onvermogen om financiële verplichtingen na te komen.

Partij(-en): Opdrachtgever of Merkbouwer. Wanneer het begrip in meervoudsvorm gebruikt wordt, worden Opdrachtgever en Merkbouwer bedoeld.

Tarief: het Tarief dat door Merkbouwer bij Opdrachtgever in rekening wordt gebracht voor het uitvoeren van de Opdracht.

Werkzaamheden: de door Merkbouwer uit te voeren opdracht/ werkzaamheden en/of advisering in het kader van de uitvoering van de Opdracht. Dit behelst o.a. – doch niet uitsluitend – het opstellen en bijhouden van content creatie, social media, nieuwsbrief en campagne management.

Scroll naar boven

Jouw partner voor online succes